آهنگ های Navratri 2017: 10 بهترین شماره برای نواختن این ناواراتری

ناوراتری، جشنواره ای که به پرستش الهه دورگا اختصاص داده شده است، اینجا است و مردم در سراسر کشور آماده می شوند تا دعاهای خود را به خدا تقدیم کنند. در حالی که کار زمینی در حال انجام است، ما فهرستی از 10 آهنگ برتر را که می توان در طول جشن ها پخش کرد، تهیه کرده ایم.

ناوراتری، آهنگ‌های ناوراتری، آهنگ‌های ناواراتری، جشن ناواراتری، جشن ناوراتری، آهنگ‌های محبوب ناواراتری، آهنگ‌هایی که در طول ناوراتری پخش می‌شوند، آرتی، بهاجان‌ها برای ناواراتری، جشن الهه دورگا، اکسپرس هندی، اخبار سریع هنددر طول ناوراتری، آداب و رسوم مختلفی در مناطق مختلف کشور رعایت می شود، در حالی که برخی از جانبازان روزه می گیرند و نمازهای شبانه را برای حضرت عالی برگزار می کنند، برخی دیگر پیروزی الهه را از طریق آهنگ های گاربا و دندیا جشن می گیرند. (منبع: Thinkstock Images)

جشنواره ناوراتری اینجاست و مردم در سراسر هند برای این جشن آماده شده اند. فستیوال نه روزه، برای بزرگداشت پیروزی خیر بر شر در 21 سپتامبر آغاز می شود و در 29 سپتامبر به پایان می رسد، پس از آن دوسهرا در 30 سپتامبر به پایان می رسد. در این روز، جانبازان 9 آواتار مختلف الهه دورگا را پرستش می کنند و از او برکت می گیرند. برای برانگیختن و خشنود ساختن الهه، دعاهایی که با بهاجان ها، آرتیس ها و آهنگ های هماهنگ آمیخته شده است، به خدا تقدیم می شود. آداب و رسوم مختلفی در مناطق مختلف کشور رعایت می شود، در حالی که برخی از مشتاقان روزه می گیرند و نماز شب را برای حضرت عالی برپا می کنند، برخی دیگر با آوازهای گاربا و شرکت در مناسبت های رقص دندیا، پیروزی الهه را جشن می گیرند. در حالی که مردم غرق در آماده شدن برای جشنواره هستند، ما لیستی از 10 آهنگ برتر، بهاجان و آرتیس را ایجاد کرده ایم که می توانید در طول جشن این جشنواره پر جنب و جوش به آنها گوش دهید و شیار کنید.

در اینجا فهرستی از آهنگ‌ها، بهاجان‌ها و آرتیس‌ها وجود دارد که می‌توان برای بزرگداشت خدا در طول نه شب ناواراتری نواخت.* ماتا وایشنو که آایه ناوراتهبهترین گیاهان برای تصفیه هوا ناسا

* بور بای دین چار گایا مری امبه

* تره نیس دین جیوت جالاون ناوراتره آای ماآ* تو هی دورگا تو هی باوانی دیوی

* اصلی بالاک تو ماتا شرانوالیه

* جای جای هی جاگدامبه ماتاعنکبوت با پاهای قرمز و سفید

* هی آیو آیو ناوراتری تیوهر

* Shakti De Maa Shakti De Maa

* امبه تو های جاگدامبه کالیدرخت گیلاس کوتوله گریان را از کجا بخریم

* نانگ ننگ پائون چال آا گایا ری