اسپانیا هفته چهار روز کاری را محاکمه می کند: سایر کشورهایی که آن را در گذشته پیشنهاد کرده اند و چرا

علاوه بر بهبود تعادل بین کار و زندگی ، محققان پیشنهاد کرده اند که یک هفته کاری کوتاه تر می تواند ضمن کاهش استرس ، رضایت کلی از کار را افزایش دهد

ادامه مطلب